قالب وردپرس

ابعاد جایگاه سوخت

1. جايگاه تك سكو بنزين، حداقل بر 22 متر و حداقل عمق 11 متر

2. جايگاه 2 سكو بنزين، حداقل بر 22 متر و حداقل عمق 16 متر

3. جايگاه 3 سكو بنزين، حداقل بر 30 متر و حداقل عمق 30 متر

4. جايگاه 2 فرآورده 2 سكويي، حداقل بر 40 متر و حداقل عمق 25 متر

5. جايگاه 2 فرآورده 3 سكويي، حداقل بر 40 متر و حداقل عمق 40 متر

6. جايگاه 2 فرآورده 4 سكويي، حداقل بر 40 متر و حداقل عمق 60 مترپاسخ دهید